Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
Victor seria V
Rok
Kat/№
Matryca
Label
Nagranie
Tytuł
Dyrygent
Orkiestra
1939
V-16451-B
1939
V-16451-A
1939
V-16452-B
V-16452B
1939
V-16452-A
V-16452A
1939
V-16454-B
V16454B
1939
V-16454-A
V16454A
1939
V-16456 A
1939
V-16456 B
1939
V-16456-B
V16456-B
1939
V-16456-A
V-16456A
1939
V-16468-A
V-16468A
1939
V-16468-B
V-16468B
1939
V-16469-B
AV-16469B
1939
V-16469-A
AV-16469A
1939
V-16470-A
1939
V-16497-A
1939
V-16497-B